???z?�?� ?�?�?�?? 2018-09-09T20:00:50+00:00

?z?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???� ???? ?�?� ?�?�???�?� DUN'S100 ?�?? ?�?�???? Dun & Bradstreet

בית המשפט העליון פוסק כי בנק רשאי לסרב ליתן שירות, מקום בו מדובר בסירוב סביר. בית המשפט דן בשאלה מתי יחשב סירוב כסירוב סביר.
בית הדין הארצי לעבודה אישר פסק דין של בית הדין האזורי בתל אביב וקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על המערער, העוסק בליווי נכה צה"ל
בית המשפט העליון דחה עתירות שהוגשו נגד צווי החרמה והריסה שהוצאו לבתיהם של פלסטינים מאזור יהודה ושומרון, המואשמים או נחשדים בכך שביצעו פיגועים
בית המשפט העליון קובע את הכלל בדבר הגשת חוות דעת נגדית לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית
בית המשפט העליון מבהיר את אמות המידה למתן רשות ערעור על החלטות של בתי המשפט בענייני בוררות
בית המשפט העליון קבע כי בתי המשפט האזרחיים רשאים לשלול מאישה נשואה את מזונותיה בגין סרבנות גט, גם בהיעדר קביעה של בית הדין הרבני לפיה האישה מחויבת בגט
בית המשפט העליון דוחה עתירה כנגד אישור בקשתה של עיריית מודיעין לשינוי צו הארנונה שלה

?�?�?�???� ???? ???�???? ???�???� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�

???�???s ?�?�?Y ?????�???� ?�???�?? ???�???� ?�?�???�?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ???? ???�???s ?�?�?Y ???�???� ?�?�??

??69b4_shraga_69.jpg?�"?� ?????�???� ?�???�?? ???�???� ?�?�???�?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�, ?�?�?�???�?? ???? ???�"?� ???�???� ?�?�??.
?�?z???�???? ?�???�???� ?z???�?�?z?�?? ?�?�?????�?�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ?z???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???� ???�?�?� ?z???z?s ?z?�?�?? ???�?�, ?�?z?�?z?� ???? ?�???�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�, ?�?z?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�???� ?�?z?�?�?? ?????�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�??.

???�?�?� ???�?�?�?�?�?� ???????? ?z?�?�???�

?�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?Y

???�???s ?�?�?Y ?????�???� ?�???�??
???�???s ?�?�?Y ?????�???� ?�???�???z?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�??
???�???s ?�?�?Y ?�?�???�?Y ???�?�??
???�???s ?�?�?Y ?�?�???�?Y ???�?�???z?�?�?? ?z?�???�?? ?z?�?�?? ?z???�???�
???�???�?? ?�?�?Y ?�???�?? ?�???�??
???�???�?? ?�?�?Y ?�???�?? ?�???�???z?�?�???? ?z?�???�?? ?z?�???�???�?Y
???�???s ?�?�?Y ?�???�?Y ?�?�?�?Y
???�???s ?�?�?Y ?�???�?Y ?�?�?�?Y?z?�?�?? ?z?�???�?? ???�???�?�?�?�?�
???�???�?? ?�?�?Y ?�???? ?�?�??
???�???�?? ?�?�?Y ?�???? ?�?�???z?�?�???? ?z?�???�?? ?z?�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�?�???�
???�???s ?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?? ?�?�
???�???s ?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�
???�???s ?�?�?Y ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�?�?�
???�???s ?�?�?Y ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?????�?�?�?z?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�?�?�??

שינוי גודל גופנים